Nade Kinki

2014年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会 試合結果

2014年12月14日(日)に開催されました2014年度近畿地区冬季中学・高校ディベート交流大会の試合結果を公開いたします。

第1試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
明星中学校
得票30
コミュニケーション点4342
肯定側否定側
学校名灘中学校
岡山白陵中学校
得票12
コミュニケーション点4849
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
洛南高等学校附属中学校
得票03
コミュニケーション点4549
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
関西創価中学校
得票12
コミュニケーション点4451

高等学校の部

肯定側否定側
学校名明星高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票21
コミュニケーション点4652
肯定側否定側
学校名京都女子高等学校
灘高等学校
得票21
コミュニケーション点3842
肯定側否定側
学校名東山高等学校
滋賀県立膳所高等学校
得票21
コミュニケーション点4340
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
関西大学高等部
得票30
コミュニケーション点4940
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
広島学院高等学校
得票21
コミュニケーション点4246
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4548

第2試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名明星中学校
灘中学校
得票12
コミュニケーション点4251
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票12
コミュニケーション点4442
肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票30
コミュニケーション点4144
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
聖マリア女学院中学校
得票21
コミュニケーション点5347

高等学校の部

肯定側否定側
学校名日生学園第三高等学校
徳島県立城東高等学校
得票03
コミュニケーション点3843
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
岡山白陵高等学校
得票03
コミュニケーション点3750
肯定側否定側
学校名福井県立金津高等学校
関西創価高等学校
得票03
コミュニケーション点4153
肯定側否定側
学校名滋賀県立高島高等学校
明星高等学校
得票03
コミュニケーション点4241
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
京都女子高等学校
得票21
コミュニケーション点4941
肯定側否定側
学校名灘高等学校
東山高等学校
得票30
コミュニケーション点5147
肯定側否定側
学校名滋賀県立膳所高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票12
コミュニケーション点4452

第3試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
京都教育大学附属桃山中学校
得票30
コミュニケーション点4539
肯定側否定側
学校名明星中学校
洛南高等学校附属中学校
得票03
コミュニケーション点4248
肯定側否定側
学校名灘中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票03
コミュニケーション点4852
肯定側否定側
学校名岡山白陵中学校
関西創価中学校
得票21
コミュニケーション点4951

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西大学高等部
神戸女学院高等学部
得票03
コミュニケーション点4350
肯定側否定側
学校名広島学院高等学校
聖マリア女学院高等学校
得票12
コミュニケーション点4348
肯定側否定側
学校名洛南高等学校
日生学園第三高等学校
得票30
コミュニケーション点4040
肯定側否定側
学校名徳島県立城東高等学校
京都橘高等学校
得票03
コミュニケーション点4351
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
福井県立金津高等学校
得票21
コミュニケーション点4941
肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
滋賀県立高島高等学校
得票30
コミュニケーション点4743

第4試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名洛南高等学校附属中学校
聖マリア女学院中学校
得票21
コミュニケーション点5052
肯定側否定側
学校名京都教育大学附属桃山中学校
明星中学校
得票12
コミュニケーション点3938
肯定側否定側
学校名関西創価中学校
灘中学校
得票30
コミュニケーション点5345
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘中学校
岡山白陵中学校
得票21
コミュニケーション点4947

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
徳島県立城東高等学校
得票30
コミュニケーション点5742
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
洛南高等学校
得票03
コミュニケーション点4153
肯定側否定側
学校名奈良学園登美ヶ丘高等学校
岡山県立岡山操山高等学校
得票30
コミュニケーション点5049
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
灘高等学校
得票30
コミュニケーション点4948
肯定側否定側
学校名神戸女学院高等学部
明星高等学校
得票30
コミュニケーション点4843

第5試合

中学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価中学校
洛南高等学校附属中学校
得票30
コミュニケーション点5148
肯定側否定側
学校名聖マリア女学院中学校
奈良学園登美ヶ丘中学校
得票12
コミュニケーション点4245
肯定側否定側
学校名灘中学校
岡山白陵中学校
得票21
コミュニケーション点4850

高等学校の部

肯定側否定側
学校名関西創価高等学校
洛南高等学校
得票30
コミュニケーション点5952
肯定側否定側
学校名岡山白陵高等学校
神戸女学院高等学部
得票21
コミュニケーション点5347
肯定側否定側
学校名岡山県立岡山操山高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校
得票12
コミュニケーション点5347
肯定側否定側
学校名明星高等学校
灘高等学校
得票12
コミュニケーション点4952
肯定側否定側
学校名京都橘高等学校
徳島県立城東高等学校
得票03
コミュニケーション点4743

順位

・中学校の部

 1. 関西創価中学校
 2. 洛南高等学校附属中学校
 3. 奈良学園登美ヶ丘中学校
 4. 聖マリア女学院中学校
 5. 灘中学校
 6. 岡山白陵中学校
 7. 京都教育大学附属桃山中学校
 8. 明星中学校

・高等学校の部

 1. 関西創価高等学校
 2. 洛南高等学校
 3. 岡山白陵高等学校
 4. 神戸女学院高等学部
 5. 奈良学園登美ヶ丘高等学校
 6. 岡山県立岡山操山高等学校
 7. 灘高等学校
 8. 明星高等学校
 9. 徳島県立城東高等学校
 10. 京都橘高等学校
 11. 京都女子高等学校
 12. 聖マリア女学院高等学校
 13. 東山高等学校
 14. 広島学院高等学校
 15. 滋賀県立膳所高等学校
 16. 福井県立金津高等学校
 17. 滋賀県立高島高等学校
 18. 関西大学高等部
 19. 日生学園第三高等学校